ลำดับหมายเลขลงทะเบียนคำนำหน้าชื่อนามสกุลตำแหน่งทางวิชาการสังกัดหน่วยงานการศึกษาประเภทสมาชิกที่อยู่เบอร์โทรศัพท์มือถือe-mailสาขาวิชาชื่อผลงานรูปแบบในการนำเสนอผลไฟล์งานสังกัดส่งผู้ทรงคุณวุฒิชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเบอร์โทร.นัดรับงานผู้ทรงคุณวุฒิส่งคืนผลการประเมินไฟล์แบบประเมินส่งแบบประเมินผู้ส่งบทความชื่อ-second opiniumผล-second opiniumรับคืนบทความแก้ไขรายละเอียดส่งตรวจรูปแบบส่งให้คณะกรรมการฯหมายเหตุชื่อผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยหน่วยงานสรุปผลการคัดเลือกรางวัลส่งไฟล์ทำรูปเล่มส่งใบยืนยัน
Edit Select1688นายดร.ธงชัยสมบูรณ์รศ.ศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง นักวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1024002-310-8325081-372-0930drpak2512@hotmail.comการศึกษาและการเรียนการสอน การศึกษาระหว่างประเทศ : เสาหลักของการพัฒนาประชาคมอาเซียน(International Education : The Pillar of ASEAN Community Development)ภาคบรรยายarticle รศ.ดร.ธงชัย สมบูรณ์.doc            ส่งแก้ไขกลับมาแล้ว          
Edit Select2694Mr.PaulAdamsProfessorLanguage Institute Bangkok University นักวิจัยLanguage Institute, Bangkok University02-902-0299 ext. 26800841492010paul.a@bu.ac.thเลือกสาขาที่นำเสนอผลงานClassroom Management Suggestion for ELF Teachers in the ASEAN CommunityภาคบรรยายPaul Adams_ASEAN.doc                       
Edit Select3698นางนลินี สุตเศวตNoneบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสยาม นักวิจัยสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 1016002-457-0068 ต่อ 236081-300-6553nalinee101@hotmail.comเลือกสาขาที่นำเสนอผลงานการพัฒนาตัวบ่งชี้สุขภาพองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนภาคบรรยาย-บทความการพัฒนาตัวบ่งชี้สุขภาพองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน.docx                       
Edit Select4699นางสิรินธรจียาศักดิ์Noneวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เลขที่ 40/4 ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม 1011002-3503500 ต่อ 16900818393846sirinthorn.c@bu.ac.thการศึกษาและการเรียนการสอน การศึกษาความพึงพอใจในการเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียวิชาฟิสิกส์ เรื่องงานและพลังงาน โดยใช้แบบจำลองของ Addie Modelภาคบรรยายsirinthorn_elearning_physic.docx            ส่งแก้ไขกลับมาแล้ว          
Edit Select5703นายระติกรณ์นิยมะจันทร์Noneสำนักประกันคุณภาพการศึกษากรุงเทพ นักวิจัยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ029020299 ต่อ 24090866250770ratikorn.n@bu.ac.thเลือกสาขาที่นำเสนอผลงานการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาภายใต้บริบทของประชาคมอาเซียนภาคบรรยายThe_Operation_of_Higher_Education_Institutions_29_02_55.docx                       
Edit Select6705นายสามารถวงษ์ฤทธิ์Noneวิศวกรรมศาสตร์เกษตรศาสตร์ นักวิจัย120/76 หมู่ 5 ถ.ติวานนท์ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 1112008699288810869928881samart_wongrit@hotmail.comวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีการวิเคราะห์พื้นที่สำหรับติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทยโดยใช้ฐานข้อมูล สารสนเทศภูมิศาสตร์ร่วมกับแผนที่ความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ ภาคบรรยายSite_Solar.doc                       
Edit Select7706นางสาววิลาสินี บุณยะศรีดร.วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยกรุงเทพ นักวิจัยวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ถ.พระราม 4พระโขนง คลองเตยกทม. 1011002-350-3500 ต่อ 1480089-989-6106vilasinee.b@bu.ac.thวิเคราะห์ภาพอนาคตของประชาคมอาเซียนRecessions' and Crises' Effect on EntrepreneurshipภาคบรรยายENTREPRENEURSHIP AND CRISIS.docx            ส่งแก้ไขกลับมาแล้ว          
Edit Select8707นางวรรษิกาสายบุตรNoneวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา นักวิจัยหมู่บ้านรุ่งโรจน์ธานี 293 หมู่ 10ตำบล อิสาณ อำเภอ เมืองจังหวัด บุรีรัมย์31000 085-6973948 , 084-2892887wassika_sb@hotmail.comเลือกสาขาที่นำเสนอผลงานการศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยนและภาวะผู้นำแบบปล่อยตามสบายของผู้ประกอบการ SMEs ในเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพขององค์กรภาคบรรยายบทความ วรรษิกา.doc            ส่งแก้ไขกลับมาแล้ว          
Edit Select9710Mr.Willard G.Van De BogartNoneLanguage InstituteBangkok University นักวิจัยPhahonyothin Road, Pathum Thani 1212002 516 6122089 894 3030willard.v@bu.ac.thการศึกษาและการเรียนการสอน Issues of Child Development for Thailand’s Tablet Computer Policyภาคบรรยายlastest_paperFeb28mmcorrections.doc            ส่งแก้ไขกลับมาแล้ว          
Edit Select10711นางสาวเสาวรภย์กุสุมา ณ อยุธยาผศ.เศรษฐสาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นักวิจัยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ023503500ต่อ16310818156059saowarop.k@bu.ac.thบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และนิติศาสตร์ความได้เปรียบในการแข่งขันของไก่สดแช่เย็นและแช่แข็งฮาลาลไทยในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางภาคบรรยายBU_Acadamic_17Feb2012[1].doc                       
Edit Select11713นายสุรชัยไวยวรรณจิตรNoneศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา นักวิจัย๓/๕๗ ม.๑ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี ๙๔๐๐๐ ๐๘๓ ๑๙๐ ๑๓๓๔vonetime@gmail.comบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และนิติศาสตร์การมีอยู่จริงขององค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการสร้างความสมานฉันท์ท่ามกลางความหลากหลาย ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะภูมีวิทยา ต.ยามู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานีภาคบรรยายบทความปอเนาะฯนำเสนอ ม.กรุงเทพฯ.docx                       
Edit Select12714นางศิริพรเจนวิทยาอมรเวชNoneคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากร นักวิจัย337/50 ถนนราชดำริห์ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000034-273276086-1350645siriporn.j@su.ac.thบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และนิติศาสตร์พฤติกรรมการเช่าบูชา ความเชื่อและความศรัทธาในพระเครื่องและวัตถุมงคลภาคโปสเตอร์Fullpaper พฤติกรรมการเช่าบูชาพระเครื่อง_ม.กรุงเทพฯ.doc                       
Edit Select13716นางนูรมาน จินตาราNone-คณะทำงานเสียงเล็กๆเพื่อสันติภาพ นักวิจัย๓/๕๗ ม.๑ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี ๙๔๐๐๐ ๐๘๗ ๒๘๗ ๓๐๔๒chinnuramano@gmail.comบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และนิติศาสตร์“ปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้: การมีส่วนร่วมของเยาวชนกับบทวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี”ภาคบรรยายบทความนำเสนอเยาวชน ม.กรุงเทพฯ.docx                       
Edit Select14717นายบุญพงษ์พานิชNoneถาควิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นักวิจัย51/68 หมู่ 4 หมู่บ้านสมฤทัยวิลเลจ ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110034 321 950 089 137 1478 cherrytheatre@hotmail.comการศึกษาและการเรียนการสอน โครงการละครประเด็นศึกษา : ดอนศาลพ่อปู่เธียเตอร์มหรสพแห่งคลังประสบการณ์ภาคโปสเตอร์รายงานวิจัยTIE.doc                       
Edit Select15718นายศรายุทธปานมะเริงNoneครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นักวิจัย959 ถ.สุรนารายณ์ ซอย 7 ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 081 - 0717094s.sci@hotmail.comการศึกษาและการเรียนการสอน ผลของโปรแกรมการบริหารสมองและการฝึกคิดแบบหมวกหกใบ ที่มีต่อความสามารถในการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาภาคบรรยายบทความ ส่ง ม.กรุงเทพ.doc            ส่งแก้ไขกลับมาแล้ว          
Edit Select16799นางสาววาสุกรีเชวงกุลNoneศิลปศาสตร์วิทยาลัยนครราชสีมา นักวิจัย290 หมู่2 ถ.มิตรภาพ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000044-466111 ต่อ 811089-8441698research@nmc.ac.thบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และนิติศาสตร์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเลือกเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทยภาคบรรยายvasugree.doc                       
Edit Select17803นางฤดีหลิมไพโรจน์ผศ.บริหารธุรกิจกรุงเทพ นักวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 02-9020299 081-6381535ruedee.d@bu.ac.thบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และนิติศาสตร์ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับสินค้าแฟชั่นรุ่นใหม่ (New Arrival) กรณีศึกษากลุ่มเมโทรเซ็กชวลภาคบรรยายFashion_paperล่าสุด.doc            ส่งแก้ไขกลับมาแล้ว          
Edit Select18804นายธรรญธรปัญญโสภณผศ.ดร.นิเทศศาสตร์กรุงเทพ นักวิจัยคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ02-902-0299 ต่อ 2650 และ 02-350-3500 ต่อ 1985081-849-9641tanyatorn.p@bu.ac.thบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และนิติศาสตร์บทสารคดีโทรทัศน์: มุมมองของผู้เรียนที่สะท้อนเรื่องวิถีชีวิตและคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยผ่านการเขียนบทวิทยุโทรทัศน์ภาคบรรยาย16 มีค. งานวิจัย-สารคดีโทรทัศน์ 2555.docx            ส่งแก้ไขกลับมาแล้ว          
Edit Select19806นางสุมาลีเล็กประยูรNoneนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นักวิจัยคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไทถนนพระราม 4เขตคลองเตยกรุงเทพ 02-3503500 ต่อ 1985081-8235454sumalee.y@bu.ac.thบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และนิติศาสตร์ความรู้เกี่ยวกับข้อความโฆษณาและความคิดเห็นต่อการโฆษณาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายภาคบรรยายOpinionAdvertisingSumalee.doc            ส่งแก้ไขกลับมาแล้ว          
Edit Select20809นายอริชัยอรรคอุดมดร.นิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นักวิจัยคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ023503500 0818670512arishai.a@bu.ac.thบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และนิติศาสตร์การวิเคราะห์คำขวัญประจำเขตในกรุงเทพมหานคร : อัตลักษณ์และการต่อรองทางวัฒนธรรมภาคบรรยายAn Analysis of Slogans for Districts of Bangkok.doc            ส่งแก้ไขกลับมาแล้ว          
123456